Algemene Voorwaarden

Project Icarus hanteert algemene voorwaarden. Deze zijn hieronder te lezen.

Download de algemene voorwaarden hier

Algemene Voorwaarden Stichting Project Icarus

In dit document tref je de Algemene Voorwaarden van Stichting Project Icarus. In eerste instantie wijst Stichting Project Icarus alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kun je geen andere rechten ontlenen dan de rechten die in deze Algemene Voorwaarden worden weergegeven.

1.      Bedrijfsgegevens

Stichting Project Icarus is een educatieve dagbesteding in de ICT voor jongvolwassenen met een beperking. In een ongedwongen en levendige sfeer wordt geleerd, gewerkt en plezier gemaakt. Als groep werken we aan websites en kunnen we ook de hosting en het serverbeheer regelen.

Stichting Project Icarus is gevestigd aan de Godfriet Bomansstraat 2a te Culemborg, postcode 4103 WR. Stichting Project Icarus is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64655253.

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? Dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken:

[email protected] | +31 (0)6 46 13 92 96

Godfried Bomansstraat 2a | 4103 WR | Culemborg

KvK Nr. 64655253

 

2.      Definities

 • Dag: Kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Opdrachtnemer: Stichting Project Icarus, zoals weergegeven in artikel 2;
 • Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die een dienst tot het verrichten van enige vorm van werkzaamheden afneemt bij Opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt. Iedere overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden;
 • Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen genoemd;
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

 

3.      Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en Overeenkomst met Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarop Opdrachtnemer deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer niet van toepassing.
 • Indien van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.
 • Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 • De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

4.      Aanbieding en offerte

 • Opdrachtnemer doet een aanbod in de vorm van een offerte.
 • Het aanbod zoals in de offerte gedaan, heeft een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen.
 • Prijsopgave gedaan in de offerte zijn exclusief btw. Indien de prijzen inclusief btw zijn, wordt dit altijd aangegeven.
 • De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn opgesteld aan de hand van informatie die door Opdrachtgever zijn verstrekt.

5.      Overeenkomst

 • De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek). De Overeenkomst kan louter schriftelijk tot stand komen.
 • Pas na schriftelijk akkoord tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zal Opdrachtnemer overgaan tot uitvoering van de overeenkomst.
 • Werknemers van Opdrachtnemer of derden, ingeschakeld door Opdrachtnemer, kunnen geen bindende afspraken maken met Opdrachtgever. Toezeggingen (mondeling, dan wel schriftelijk), binden Opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 • Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn mogelijk. Opdrachtnemer zal bij aanvraag van een wijziging en/of aanvulling een nieuwe offerte opstellen voor de wijzigingen en/of aanvullingen. Offerte dient op dezelfde wijze overeengekomen als hierboven beschreven staat.
 • Wijzigingen en/of aanvullingen worden alleen met goedkeuring van Opdrachtnemer doorgevoerd.
 • Beoordeling van de vraag of Opdrachtnemer te kort is geschoten in de nakoming van een of meer verbintenissen (uit de Overeenkomst) is aan Opdrachtnemer. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 • Eenmaal afgenomen diensten kunnen niet geruild of teruggedraaid worden.

6.      Uitvoering Overeenkomst

 • Opdrachtnemer staat ervoor in dat een geleverde zaak of dienst beantwoord aan de Overeenkomst. De beoordeling of de door Opdrachtnemer geleverde zaken en diensten voldoen aan de overeenkomst is aan Opdrachtnemer. Elke Overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van Opdrachtnemer).
 • Opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op het bepaalde in lid 1 van artikel 6 als hij, of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer herstel, of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door Opdrachtnemer geleverde hebben verricht of laten verrichten, dan wel wanneer de Opdrachtgever zelf schuld heeft aan het feit dat de geleverde werkzaamheden (zaken en diensten) door Opdrachtnemer niet conform de overeenkomst is.
 • Slechts indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, is Opdrachtnemer gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.
 • Wanneer Opdrachtgever ontevreden is over de geleverde werkzaamheden door Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door Opdrachtnemer immers altijd verricht op basis van verstrekte gegevens.
 • Opdrachtnemer zal bij uitvoering van de overeenkomst altijd zorgvuldigheid in acht nemen.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd ontwikkelde content te gebruiken als promotiemateriaal op eigen website (portfolio) en sociale media. Opdrachtnemer houdt hierbij immer de privacywetgeving en de eigen privacyverklaring in acht. Wanneer Opdrachtgever niet wil dat deze vermelding gedaan wordt, dient Opdrachtgever dit expliciet te vermelden aan Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer ontwikkelt het product op basis van de door de Opdrachtgever geleverde content. Wanneer Opdrachtgever achteraf toch bepaalde wijzigingen wenst door te voeren, dient de Opdrachtgever deze wijzigingen zelf door te voeren, of akkoord te gaan met het uurtarief van Opdrachtnemer.

7.      Feedback en revisie

 • In de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zitten twee feedbackrondes, inhoudende dat Opdrachtnemer zich twee keer buigt over eventuele wijzigingen die door Opdrachtgever aangedragen worden.
 • Na de feedbackrondes kan er sprake zijn van revisie op aandringen van Opdrachtgever. Revisie is geen onderdeel van de Overeenkomst, dit zal op uur basis gedaan worden. Hiervoor rekent Opdrachtnemer het geldende uurtarief door aan Opdrachtnemer.

8.      Hosting en beheer

 • Opdrachtnemer biedt ook de hosting en het beheer van websites aan. Alle gerelateerde zaken aan deze dienstverleningen staan geregeld in dit artikel van de Algemene Voorwaarden.
 • Opdrachtnemer biedt alleen hosting aan voor Opdrachtgevers die de website hebben laten ontwikkelen door Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer staat in voor de beschikbaarheid van haar servers, doch kan er niet gegarandeerd worden dat deze 100% beschikbaar is.
 • Deze diensten worden aangeboden in de vorm van een maandelijks abonnement. Bij opzegging dient Opdrachtgever rekening te houden met een opzegtermijn van één maand.

9.      Levering

 • Levering geschiedt binnen de termijn die aangegeven is door Opdrachtnemer, dit is echter geen fatale termijn. Pas wanneer Opdrachtnemer alle nodige documenten en informatie heeft ontvangen, gaat de levertermijn lopen. Bij levering gaat het altijd om de eerste versie van de dienst.
 • Opdrachtnemer kan te allen tijde werkzaamheden weigeren. Het door Opdrachtgever reeds betaalde geldbedrag wordt dan binnen 30 dagen teruggestort op de rekening van Opdrachtgever.
 • Wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met een thema-keuze, kan deze na het maken van de keuze niet meer kosteloos gewijzigd worden.
 • Opdrachtnemer levert, naar inzichten van Opdrachtnemer, een eindproduct dat voldoet aan de Overeenkomst met Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever nog niet tevreden is, wordt er maximaal tweemaal kosteloos een feedbackronde gehouden. Wanneer Opdrachtgever na deze twee feedbackrondes niet tevreden is, wordt er voor verdere revisie het geldende uurtarief per uur in rekening gebracht.

10. Prijzen

 • Als prijs voor de te leveren diensten geldt de prijs als vermeld in de prijslijst (exclusief btw) van Opdrachtnemer dan wel het aanbod/offerte van Opdrachtnemer. Gedurende de in het aanbod aangegeven termijn worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd zonder dat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.
 • Indien er geen termijn zoals bedoeld in artikel 10.1. is omschreven bij het aanbod, wordt een termijn van 30 (dertig) dagen gehanteerd.
 • Indien het aanbod buiten deze termijn wordt geaccepteerd door Opdrachtgever, zal de beoordeling van de geldigheid van de acceptatie volledig aan de zijde van Opdrachtnemer staan.
 • Indien Opdrachtnemer van mening is dat de acceptatie buiten de termijn van het aanbod niet geldig is zal Opdrachtnemer opnieuw een offerte versturen aan Opdrachtgever, waarbij de termijn eveneens 30 (dertig) dagen is.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.

11. Betalingsvoorwaarden

 • Opdrachtnemer vraagt een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst. Het resterende deel dient na oplevering van de Overeenkomst binnen 14 dagen overgemaakt te worden aan Opdrachtnemer.
 • Wanneer binnen de eerste betalingstermijn van 14 dagen niet betaald is, volgt een tweede termijn van 14 dagen. Wanneer ook binnen de tweede termijn niet betaald is, wordt een derde betalingsherinnering verzonden: de aanmaning. Voor de derde betalingsherinnering geldt een betaaltermijn van 7 dagen en hierbij wordt € 25,00 in rekening gebracht aan administratiekosten.
 • Indien de Opdrachtgever ook na verloop van de derde termijn (de aanmaning) niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtnemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten, zoals bedoeld in artikel 9, over te gaan.

12. Wettelijke rente/buitengerechtelijke incassokosten

 • Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 • De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeit uit complicaties met de werkzaamheden die door Opdrachtnemer geleverd worden. Opdrachtnemer kan nimmer door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van een schadevergoeding. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 • Ingeval een website offline komt en hierbij omzet verloren gaat, is Opdrachtnemer hier pertinent niet aansprakelijk voor. Opdrachtnemer helpt, eventueel tegen betaling, de website weer online te brengen.
 • Wanneer een Opdrachtgever afbeeldingen levert voor de door Opdrachtnemer te ontwikkelen website, en de auteursrechten van deze afbeeldingen liggen bij een andere partij, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit hieruit.
 • Wanneer Opdrachtgever schade oploopt als gevolg van een defect in het door Opdrachtnemer geleverde product, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor vergoeding van de schade. Wanneer er sprake is van ernstige nalatigheid in de werkzaamheden en geleverde diensten van Opdrachtnemer, zal er niet meer vergoed worden dan het totale factuurbedrag aan de Opdrachtgever ingeval van schade. De bewijslast ligt, bij het aantonen van deze ernstige nalatigheid ligt bij de Opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor software die out-to-date is. Software die out-to-date is kan uitvallen bij het gebrek aan onderhoud. Een onderhoudspakket kan dit voorkomen. Bij het afsluiten van een onderhoudspakket zal Opdrachtnemer 1 keer per maand onderhoud plegen aan de dienst waarvoor het pakket is afgenomen.
 • Storingen in een domeinnaam of hosting vallen tevens buiten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.
 • Overeenkomsten die afgesloten worden met Opdrachtnemer betreffen een inspanningsverplichting. Inhoudende dat Opdrachtnemer zijn uiterste best doet resultaat te behalen, doch dit niet kan garanderen en draagt hier geen aansprakelijkheid voor.
 • Iedere, zowel contactuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Opdrachtnemer en -indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers- is beperkt tot het bedrag dat op de factuur vermeldt staat.
 • Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Indien zich tijdens het uitvoeren van de dienst een gebeurtenis voordoet waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk blijkt te zijn, dan zal er nier meer worden uitgekeerd dan het maximum waar door de Opdrachtnemer afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14. Auteursrechtelijke bepalingen met betrekking tot Opdrachtnemer

 • Opdrachtnemer hecht waarde aan, en werkt conform de geldende beroepsstandaard voor webdesigners. Dit houdt in dat Opdrachtgever erop kan rekenen dat Opdrachtnemer zich immer houdt aan de geldende Nederlandse Auteurswet. Opdrachtnemer houdt veranderingen op het gebied van auteursrecht (binnen de gehele EU) nauwlettend in de gaten en zal deze doorvoeren indien dit nodig is. Wanneer wettelijke veranderingen niet tijdig zijn doorgevoerd, sluit Opdrachtnemer desalniettemin aansprakelijkheid uit op dit punt.
 • Concepten, ideeën en voorstellen die voor Opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Opdrachtnemer in het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Opdrachtnemer de (rechts)persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
 • Op alle Opdrachtnemer producties rust auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van Opdrachtnemer. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Opdrachtnemer.
 • Aangedragen content, afbeeldingen, teksten en overige aangedragen zaken of ideeën van Opdrachtgever die op de website van Opdrachtgever geplaatst worden door Opdrachtnemer, worden niet gecontroleerd op auteursrechten van derden. Als Opdrachtgever met de aangedragen content een inbreuk maakt op het auteursrecht van een ander is Opdrachtnemer hier nimmer aansprakelijk voor.

15. Overmacht

 • Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan, serverstoringen, hacking of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 • Opdrachtnemer heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Opdrachtnemer behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan Opdrachtgever te factureren.
 • Indien Opdrachtnemer een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Opdrachtgever zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

16. Geheimhouding

 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17. Klachten

 • Indien Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de dienstverlening van Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever hierover duidelijke, schriftelijke toelichting te geven. De klacht dient binnen 7 dagen na het (redelijkerwijs) ontdekken van de klacht medegedeeld te worden aan Opdrachtnemer.
 • De beoordeling van een klacht ligt altijd aan de kant van Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer streeft ernaar om de klacht binnen een termijn van 7 dagen, dan wel zo spoedig mogelijk af te handelen. De gestelde termijn betreft geen fatale termijn.
 • Afhandeling van de klacht geschiedt op een door Opdrachtnemer bepaalde wijze. Opdrachtnemer kan over een mogelijke oplossing van de klacht in overleg gaan met Opdrachtgever.
 • Afhandeling van de klacht geschiedt in beginsel altijd telefonisch of via e-mail. Indien de ernst van de klacht ernaar noopt, kan Opdrachtnemer besluiten om de klacht in persoon af te handelen.

18. Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Opdrachtnemer conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor meer informatie hierover kunt u de privacyverklaring van Opdrachtnemer Eveneens sluit Opdrachtnemer verwerkersovereenkomsten met Partijen, indien dit vereist is volgens de privacywetgeving.

19.  Conversie

 • Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door Opdrachtnemer.

20. Nawerking

 • De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen beiden blijven binden.

21.  Strijdige clausules

 • In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging is gegeven. In alle andere gevallen zijn deze Algemene Voorwaarden leidend.

22.  Toepasselijk recht

 • Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

23. Forumkeuze

 • De Rechtbank Overijsel, Locatie Enschede (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

24. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de website en de werkwijze van Opdrachtnemer, behoudt Opdrachtnemer zich de mogelijkheid voor om onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden door (online) wijziging aan Opdrachtgever medegedeeld en gelden ze op elke Overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd.

25. Slotbepaling

 • In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Heb je vragen over onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens!

[email protected] l +31 (0)6 46 13 92 96

Godfried Bomansstraat 2a l 4103 WR l Culemborg

KvK Nr. 64655253

Versie 2021

Computer opschonen

Het is belangrijk om uw computer goed te onderhouden. Als uw pc of laptop erg langzaam is, kan een goede onderhoudsbeurt wonderen doen! Wij kunnen uw computer helemaal opschonen en alle software up-to-date brengen.